Koszyk jest pusty
Regulamin serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.DEKORUJMY.COM.PL

 

I.    Postanowienia ogólne

 

1.  Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dekorujmy.com.pl prowadzony jest przez Tomasza Michno prowadzącego działalność gospodarczą firmą SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów, NIP: 8133260046, REGON: 180098640.

2.  Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dekorujmy.com.pl lub pod numerem telefonu: +48 518 933 222.

3.  Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

4.  Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5.  W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

6.  Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: http://dekorujmy.com.pl/strona/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

7.  Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

8.  Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

9.  Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a)  zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b)  mediację,

c)  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

d)  zwrócenie się do Federacji Konsumentów.

 

II.   Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep / SklepInternetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem www.dekorujmy.com.pl,

Sprzedawca – Tomasz Michno prowadzący działalność gospodarczą firmą SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów, NIP: 8133260046, REGON: 180098640.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konto Klienta– indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

 

III.Rejestracja i Logowanie

 

1.  Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając następujące dane:

a)  adres e-mail, hasło,

b)  telefon,

c)  imię,

d)  nazwisko,

e)  ulica i nr domu/mieszkania,

f)   kod pocztowy,

g)  miejscowość,

h)  w przypadku przedsiębiorcy również firmę oraz NIP

2.  Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.  Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

4.  Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.

5.  Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

IV.Zamówienia

 

1.  Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3.  Złożenie zamówienia może zostać dokonane prze Klienta za pośrednictwem Konta klienta lub bez uprzedniej rejestracji, przy użyciu formularza zamówienia.

4.  Każdy zamówiony produkt jest indywidualnie dostosowywany przez Klienta przy użyciu konfiguratora dostępnego w Sklepie internetowym. Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi możliwościami konfiguracji. 

5.  W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

6.  Po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” Klient zostanie przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, służącego do podania adresu, sposobu dostawy, danych płatnika, danych kontaktowych oraz sposobu zapłaty. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty”.

7.  Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

8.  Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

 

V.  Płatność i cena

 

1.  Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia poprzez system platnosci.pl oraz w formie przedpłaty na rachunek bankowy 20 1140 2004 0000 3402 4100 3970, Tomasz Michno prowadzący działalność gospodarczą firmą SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów, podając w tytule wpłaty numer zamówienia oraz imię i nazwisko.

2.  Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

3.  Przed złożeniem zamówienia i wybraniem przycisku „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” Klient informowany jest o całkowitej wartości zamówienia, zawierającej cenę produktu oraz koszty przesyłki.

4.  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia stanowiącego ofertę Klienta. Sprzedawca, przed przyjęciem oferty, jest uprawniony do złożenia Kupującemu kontroferty w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji.

 

VI. Dostawa

 

1.  Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu. Dostawa następuję na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.  Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.

3.  Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

4.  Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

5.  Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

6.  W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

VII.  Odstąpienie od umowy

 

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał oraz wymiar wydruku. Produkcja każdego towaru realizowana jest od podstaw zgodnie z zamówieniem Klienta.

2. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 

VIII.       Rękojmia za wady

 

1.  Klientowi będącemu Przedsiębiorcom nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2.  Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

 

IX.Przetwarzanie danych osobowych

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: http://dekorujmy.com.pl/strona/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

X.  Polityka Cookies

 

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem http://dekorujmy.com.pl/strona/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

2.  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3.  Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu internetowego oraz wysłaniu jego treści na adres email wskazany przez Klienta.

4.  Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto klienta.

5.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

I.      Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tomasza Michno prowadzącego działalność gospodarczą firmą SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów, NIP: 8133260046, REGON: 180098640, adres elektroniczny: kontakt@dekorujmy.com.pl, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.     Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).

3.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a)    Regulaminie– rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

b)    Usługodawcy– rozumie się przez to Tomasz Michno prowadzący działalność gospodarczą firmą SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów, NIP: 8133260046, REGON: 180098640, adres elektroniczny: kontakt@dekorujmy.com.pl,

c)    Usługobiorcy– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także korzystającą z innych funkcjonalności Sklepu,

d)    Sklepie internetowym/Sklepie– rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.dekorujmy.com.pl prowadzony przez Usługodawcę,

e)    Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Sklepu internetowego.

 

II.     Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1.     Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

a)  założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,

b)  umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

c)  przesyłanie informacji handlowej (Newsletter)

 

III.   Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:

a)  dostęp do sieci Internet

b)  czynnego konto poczty elektronicznej,

c)  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,

2.     Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

IV. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Usługobiorcę Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, a także każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji.

2.    Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.

3.     Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym oraz usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4.     Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 3 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dekorujmy.com.pl lub pisemnie na adres: SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów.

 

V.    Postępowanie reklamacyjne

1.    W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

2.    Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dekorujmy.com.pl lub pisemnie na adres: SIGNUM Tomasz Michno, ul. Podwisłocze 40 lok. 111, 35-309 Rzeszów.

3.     Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

VI.  Postanowienia końcowe

1.    Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

2.    Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3.     Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).